Montážní pokyny

Věnujte prosím tomuto textu náležitou pozornost!!!

Stává se také často, že nedodržení těchto montážních pokynů ze strany mechaniků způsobí další zbytečné náklady, které mohou nečekaně ovlivňit Vaši finanční situaci. Je zbytečné platit za jednu věc dvakrát a někdy i vícekrát. Věnujte proto následujícím informacím velkou pozornost!!!

 

Montážní pokyny

1. Vyčištění sacího traktu

Při havárii turbodmychadla dochází k proudění stlačeného vzduchu v opačném smyslu, tedy směrem od hlavy válců do předřadného filtru vzduchu. Tento jev má za následek to, že pokud dojde k rozlámání lopatkového kola, jsou tyto úlomky zaneseny až právě do předřadného filtru. U motorů vybavených MAF senzorem (váha vzduchu) jsou tyto úlomky často zasekány v jeho sítku a časem dochází k jejich uvolnění (pokud se neodstraní).

Při vynechání tohoto kroku je poškození turbodmychadla (nebo i totální havarie) téměř jistotou, protože pokud se dostane do 120 000 ot roztočeného rotoru úlomek velikosti jen několika mm, zcela jistě to nezůstane bez následků.

Pokud je turbodmychadlo totálně havarované, jeho ucpávkové kroužky neplní svoji funkci a motorový olej je hnán pod tlakem několika bar do sacího i výfukového traktu, během několika desítek vteřin tak může dojít k vyprázdnění celé olejové náplně. Zde hrozí nebezpečí, že pokud nebude olej ze sacího traktu odstraněn, dojde po opětovném nastartování ke vniku většího množství do spalovacího prostoru a (vzhledem k nemožnosti stlačitelnosti kapaliny) k poškození klikového mechanismu motoru. V případě, že dojde při havárii původního turbodmychadla k rozlámání lopatkového kola kompresoru nebo úniku oleje do sacího traktu, je nezbytně nutné jej precisně vyčistit, a to celé vedení od předřadného filtru vzduchu až po sací svody na hlavě válců včetně mezichladiče stlačeného vzduchu.

2. Těsnění

Při použití výfukové těsnící pasty na místo těsnění může dojít k odtrhnutí přebytku a následného vniku do výfukové části turbodmychadla a tím může dojít k jeho poškození. Při použití těsnících tmelů na mazacích přírubách turbodmychadla může dojít k ucpání mazacích kanálků a tím opět k jeho poškození nebo např. k ucpání sacího koše olejového čerpadla, čímž se snižuje jeho výkon.

V případě použití starých deformovaných těsnění hrozí, že může docházet k úniku výfukových spalin. Tento jev je provázen nepříjemným zvukem, který je často neprávem spojován s kvalitou opravy turbodmychadla.

Používejte nová kvalitní těsnění - vyvarujte se použití těsnících tmelů a past!!!

3. Olej, kontrola tlaku oleje

Kontrola tlaku oleje je nutná po každé výměně turbodmychadla, neboť náchylnost k poškození (zadření) nových kluzných ložisek je vyšší než u starých opotřebovaných (kritická mez tlaku oleje má vyšší hodnotu). V případě totální havarie turbodmychadla je nutná jeho výměna a taktéž výměna olejového filtru, protože dochází většinou ke vniku většího množství mechanických nečistot (zbytky kluzných ložisek turbodmychadla) do olejové vany.

a) Používejte olej předepsaný výrobcem vozidla a dodržujte interval jeho výměny
Nedoporučujeme provoz motoru osazených turbodmychadel na longlife interval. U turbodmychadel na takto provozovaných vozidlech dochází k většímu opotřebení jejich ložisek vlivem přítomnosti většího množství drobných mechanických nečistot v oleji a taktéž je zde vyšší náchylnost ke karbonizaci oleje a zanášení mazací soustavy.

b) Ložiskovou skříň turbodmychadla zaplňte před montáží dostatečným množstvím oleje

c) Kontrolujte tlak oleje

Před prvním startem připojte kontrolní tlakoměr na mazací okruh motoru (např. na místo tlakového kontrolního čidla), nastartujte motor a uveďte jej zkušební jízdou (dostatečně dlouhou) na provozní teplotu. Při plně prohřátém motoru by při volnoběžných otáčkách neměl být tlak oleje nižší než 1,5 bar, při hodnotách kolem 1 bar a méně je nutné zjednat nápravu, neboť riziko poškození kluzných ložisek (zadření) je velmi vysoké. Zároveň se musí se stoupajícími otáčkami plynule zvedat tlak oleje až na cca 5 bar. Nesmí docházet k výpadkům tlaku nebo jeho poklesu ve vyšších otáčkách.

Z hlediska kontroly hodnoty tlaku oleje nespoléhejte na varovnou kontrolku palubních přístrojů, protože nastavení sepnutí kontrolních čidel bývá zpravidla 0,3-0,6 bar, což už je velmi pozdě.

4. Kontrola těsnosti sacího traktu

Při netěsnostech sacího traktu na sací větvi (od předřadného filtru po turbodmychadlo) dochází k nasávání nefiltrovaného vzduchu včetně prachu a jiných drobných nečistot, které mají destruktivní vliv na rotor turbodmychadla. Při netěsnostech na výtlačné větvi sacího traktu (od turbodmychadla, přes chladič stlačeného vzduchu, až po sací svody na hlavě válců) dochází k nadměrnému opotřebování především axiálních ložisek turbodmychadla z důvodu vyšších provozních otáček jeho rotoru. V důsledku tohoto opotřebení může dojít k totální destrukci během krátké provozní doby.

a) Zkontrolujte vizuálně dokonalou těsnost sací větvě na sacím traktu.

b) Proveďte tlakovou zkoušku výtlačné větvě sacího traktu. Na jedné straně zaslepte a z druhé strany vpusťte stlačený vzduch na hodnotu provozního plnícího tlaku turbodmychadla (pozor na poškození při příliš vysokých hodnotách!).

c) Použijte nový vzduchový filtr.

5. Kontrola regulačních prvků turbodmychadla

Při špatně funkční regulaci turbodmychadla může docházet k jeho nadměrnému opotřebování nebo ke stavům, kdy je turbodmychadlo bez výkonu, příp. k výpadkům výkonu. Děje se tak například při poškozeném tlakovém snímači, poškozených nebo špatně zapojených hadičkách regulačního obvodu, apod.

a) Zkontrolujte stav a správné zapojení regulačních prvků TBD.

b) Proveďte testovací jízdu a kontrolu hodnot plnícího tlaku pomocí diagnostického zařízení.

6. Provoz turbodmychadla

Provoz přeplňovaných motorů má svá drobná úskalí, na které je třeba myslet, aby bylo dosaženo dlouhé životnosti turbodmychadla:

a) Nové nebo opravené turbodmychadlo nezatěžujte prvních několik km na maximální výkon.

b) Po startu studeného motoru nepožadujte ihned jeho plný výkon, ale motor jen částečně zatěžujte až do zahřátí na provozní teplotu.

c) Po větším a dlouhodobějším zatížení motoru (např. jízda po dálnici vysokou rychlostí, plně naložené vozidlo, vozidlo s přívěsem apod.) nechte před vypnutím motor běžet ve volnoběžných otáčkách cca 1-2min a umožněte tak snížení teploty turbodmychadla na bezpečnou mez (při plném zatížení motoru jsou teploty výfukových plynů u naftových motorů až 800-850°C a benzínových dokonce až přez 1000°C).

d) Nezanedbávejte údržbu, provádějte výměny předepsaného motorového oleje (a také ostatních provozních náplní a filtrů) v pravidelných intervalech a v dostatečné kvalitě.

e) Při jakémkoliv podezření na nestandartní výkonnostní nebo zvukový projev motoru vyhledejte odbornou pomoc (např. trhlina na hadici vedení sacího traktu může v krajním případě snížit životnost turbodmychadla jen na několik desítek km).

Náhradní díly turbodmychadel

repasovaná turba Opava

Na začátek stránky